Barcelona Cultura

Petras Albas, empremtes de l’edat mitjana

Visita adreçada a ESO i Batxillerat

Durant l’època medieval, el monestir de Pedralbes es va convertir en una institució senyorial de gran importància amb el suport de les jerarquies eclesiàstiques i civils. Les dones que hi van habitar en els primers temps provenien de diferents estaments socials i van reproduir els esquemes i la manera de pensar de la seva època en la vida que feien dins el monestir. A través de petites notes que es conserven a l’arxiu del monestir, del recorregut per les estances del cenobi i de la contemplació d’alguns dels objectes que van pertànyer a les monges, s’interpreta com era la vida d’aquestes dones dins la clausura, com a reflex de la societat medieval.

Objectius:

 • Explicar la trajectòria històrica del monestir en temps medievals.
 • Analitzar la relació entre la disposició i la funció dels espais del monestir amb referència a l’organització de la vida monàstica.
 • Construir el coneixement històric a partir de l’ús de fonts primàries de l’època medieval.
 • Analitzar les característiques arquitectòniques del gòtic català al monestir de Pedralbes.
 • Estudiar les principals obres d’art medievals conservades al monestir, fent un èmfasi especial en les pintures murals de la capella de Sant Miquel.

 

Relacions curriculars:

 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals amb fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el present.
 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època medieval i a l’època moderna per mitjà de l’observació directa i indirecta, i de la interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins el seu context cultural. Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
 • Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i de l’art de la imatge d’època gòtica, en el context d’una cultura urbana. Caracterització de l’art gòtic a Catalunya, identificant-ne les particularitats, per mitjà de l’anàlisi i el comentari metodològic d’obres representatives dins el context de la corona catalanoaragonesa.

 

ESO:

 • Competències  bàsiques transversals:
  • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa lingüística i audiovisual); competències específiques per conviure i habitar el món (competències en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques  (competència d’aprendre a aprendre).
 • Competències bàsiques de l’àmbit social:
  • Dimensió històrica:
   • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.
   • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Dimensió cultural i artística: 
   • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
   • Valorar el patrimoni cultural com herència rebuda del passat, defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n’apropiïn.

 

Batxillerat:

 • Competències generals de Batxillerat:
  • Competència comunicativa.
  • Competència en gestió i tractament de la informació.
  • Competència personal i intrapersonal (treball en equip, assertivitat, dialògica, escoltar i aprendre dels altres).
  • Competència amb el coneixement i interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).
 • Competències bàsiques de l’àmbit artístic:
  • Competència amb la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.
  • Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.
 • Competències bàsiques de la matèria d’història:
  • Competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana.
  • Competència en la crítica de les fonts històriques.
  • Competència social i cívica (consciència històrica).

 

Metodologia:

Exposició de continguts. Observació estructurada de l’espai i les obres d’art, interpretació de fonts primàries i elaboració d’hipòtesis i conclusions per part de l’alumnat.

 

Materials:

Plànol del monestir de Pedralbes al segle XVII i reproducció de fonts primàries dels segles XIV i XV procedents de l’arxiu del monestir de Pedralbes, així com d’extractes i transcripcions d’aquestes.

 

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!