Barcelona Cultura

Plantes, remeis i apotecaris a l’edat mitjana

Visita adreçada a cicle mtjà i superior de primària

Quins usos tenien les plantes medicinals que es conreaven al claustre del monestir de Pedralbes a l’edat mitjana? En la primera part de la visita s’explica com es guarien les malalties a l’època medieval (i, concretament, al monestir de Pedralbes), així com la visió del cos que es tenia a l’edat mitjana i com aquesta visió condicionava les pràctiques mèdiques. En la segona part s’estudien les plantes del jardí medicinal i els seus usos a l’edat mitjana i en l’època actual.

Objectius:

 • Relacionar els diferents espais del monestir amb les activitats que s’hi desenvolupaven i amb la vida de les monges.
 • Explicar com es guarien les malalties a l’edat mitjana i, més concretament, al monestir de Pedralbes.
 • Reflexionar sobre la visió del cos humà a l’edat mitjana, comparant-la amb la visió actual, i sobre com aquesta visió repercutia en la manera de guarir les malalties.
 • Donar a conèixer algunes de les plantes medicinals que es conreaven al monestir a l’edat mitjana, les característiques morfològiques d’aquestes plantes i la seva aplicació mèdica a l’edat mitjana i avui en dia.

 

Relacions curriculars:

 • Ús de fonts d’informació històrica diverses per obtenir informació i constatar els canvis o la continuïtat al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana de l’entorn proper.
 • Ús d’unitats de mesura temporals i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat a l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l’espai o el temps.
 • Identificació del paper individual i col•lectiu dels homes i les dones en la història.
 • Classificació, mitjançant claus dicotòmiques senzilles, dels diferents grups de vertebrats i plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques observables.

 

Competències  bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Dimensió salut i equilibri personal:
  • Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la preservació i el guariment de malalties.

 

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió interpersonal:
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu  que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

Metodologia:
Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

Materials:
Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita taller.

Observacions:
Per l’estat de les plantes del jardí medicinal medieval, aquesta activitat es realitza els mesos de setembre, octubre, abril, maig i juny.

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!