Barcelona Cultura

Pedralbes, el món dins del claustre

Visita i taller adreçada a cicle inicial de Primària

El monestir de Pedralbes fou construït fa gairebé set-cents anys perquè una comunitat de monges clarisses hi visqués en clausura i en silenci. Les monges veien en el claustre del monestir una representació ideal de l’univers, i el recinte de Pedralbes oferia tot el que calia per a la vida de la comunitat: el silenci, la pau i els recursos materials necessaris per al manteniment de la gent que hi vivia. Us proposem un recorregut per mirar amb deteniment el claustre i la capella de Sant Miquel, i reflexionar sobre el silenci i el paper que aquest té en les nostres vides. El professorat disposarà d’una guia de treball previ a l’aula per preparar la visita al monestir. L’activitat al monestir consta d’una visita guiada i un taller plàstic. Està organitzada des del punt de vista artístic i creatiu, i pretén fomentar l’observació, la reflexió i l’elaboració d’una producció artística pròpia a partir del que s’ha après i de l’experiència viscuda en la visita.

claustre

Objectius:

 • Explicar l’estructura física de l’edifici i l’organització de la vida quotidiana de les monges dins del recinte del monestir.
 • Observar i percebre a través dels sentits l’entorn del monestir, experimentant sensacions i descobrint les emocions que susciten aquestes percepcions.
 • Crear una producció plàstica a partir de l’experiència del silenci, la percepció i les emocions viscudes durant la visita al monestir.
 • Despertar l’interès i la curiositat dels nens i nenes per un element patrimonial singular com el monestir de Pedralbes.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions de canvi i continuïtat a fets quotidians propers a l’experiència dels alumnes, així com a elements del patrimoni.
 • Representació de situacions quotidianes en què s’assumeixen rols culturals diferents del propi, s’observen les manifestacions culturals de l’entorn i es valora la diversitat i la riquesa d’aquestes.
 • Observació i exploració sensorials dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic, experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
 • Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant en els diferents processos de producció amb confiança i satisfacció.
 • Interès i curiositat per descobrir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars...) i gaudir-ne.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques de conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic) competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques  de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística visual i plàstica i música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i  valoració:
  • Mostrar hàbits de  percepció conscient  de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Dimensió interpretació i producció:
  • Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
 • Dimensió imaginació i creativitat:
  • Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

 

Metodologia:
Observació estructurada de l’espai que facilita la lectura i la interpretació dels elements que conformen l’edifici a través del diàleg. Taller plàstic.

Materials:

 • Elements específics de suport per a la visita.
 • Dossier per al professorat i recull d’imatges del monestir per fer un treball previ a l’escola.